Att förstå ’the law of attraction’ är att inse att den mänskliga upplevelsen är en juxtaposition emellan den eviga friheten av vår ’spirit’ till att attrahera vilken upplevelse som helst till sig. The ’law of attraction’ handlar allt om att bli en mästare av ditt stadium till känsla Att känna din dröm är att attrahera livet av din dröm. Universum reflekterar till dig vad du känner. När du mår bra du attraherar upplevelsen av en verklighet som känns bra. Ingen annan kan ’göra’ så du känner något. Du är den som bestämmer din känsla och det är inom din kraft till att frambringa dig själv till att uppleva detta direkt för dig själv.
Förstå att ’the law of attraction’ är en mekanism av universum, och den har egentligen ingen agenda för dig. Det är bara en process av denna verkligheten och där du är den som har kommandot över vad som manifesteras för din attraktion. Kort och gott, icke-fysik energi uppstår och förenar sig med ’physicality’ där du är ’the reality creator’. 'The law of attraction' är dock egentligen väldigt simpel : känn bra känslor och tänk handlingskraftiga tankar – THATS IT..

Holograms är verkligen en metaforisk representation av universum. Ett gigantiskt ’flowing hologram’, och att den greppbara verkligheten av vårt varje-dag-liv är egentligen en typ av illusion, som en holografisk bild. Universum, ett gigantiskt hologram ’infinitely interconnected’. Stjärnorna på himlen, fisk i havet, hjärtat i vårt bröst, pulserar som en enhet. Tid och rum är illusioner, därför det förflutna, nuet och framtiden existerar ’simultaneously’. Vibrerande dynamiskt holografiskt förenande!

Och hur kan man integrera denna ’law of attraction’ med den holografiska principen av universum? Jodå, vår teknologi rör sig närmre i direktionen av ’holography’, och vi kommer finna att våra hjärnor och till och med universum fungerande baserad på holografiska principer. Hur helt enkelt denna holografiska fundamentala princip kan så småningom bli en modell av oss själva och universum som vi kallar hem.

Och nu till ståndpunkten av dessa fantastiska principer; du kan skapa din egna till drömmars stad med hjälp av law-of-attraction och den holografiska principen. Då du kan attrahera vad som helst till dig då verkligheten är en spegel av vår känsla därför det är en spegel av vår ’spirit’. Frambringa denna inre känsla utåt och låt den uppsluka dig. Vet denna känsla som dig själv! Redan närvarande och tillgänglig, redan ’flowing’ och harmoniskt, redan i frid och i lugn, redan vetandet av dess eviga trygghet! Allt igenom ’the law of attraction’ och den holografiska principen som vi alla upplever! You create your life with the Law of Attraction!

Ett Cyberpunk universum som hämtar inspiration från 80-talet är bland det häftigaste som finns! 

Vilken drömmars stad vill du skapa för dig själv? Själv vill jag skapa Vice City som har sitt ursprung i TV-spelet Grand Theft Auto! Vice City är starkt influerat av amerikansk 1980-talskultur. Spelet, som utspelar sig år 1986 i den fiktiva Miami-inspirerade staden Vice City i Florida. Spelets öppna världsdesign låter spelaren fritt ströva omkring i Vice City. Spelet påverkades också av tidens film och tv, till exempel Scarface och Miami Vice. Mycket av utvecklingsarbetet handlade om att skapa en spelvärld som skulle passa inspirationen och tidsperioden. Utvecklingsgruppen genomförde omfattande fältforskning i Miami för att samtidigt skapa spelvärlden. Producenten Leslie Benzies beskriver Vice City som "en feststad, all sol och hav och sex, men med samma mörka kant under". Vid utgivningen fick spelet kritisk hyllning med särskilt beröm för sin musik, spelupplägg och öppna världsdesign. Vice City är min drömmars stad!
Faktum är att spelet Vice City också är holografiskt och där man kan kliva in i spelets värld. Det är bara att kliva in i den holografiska bilden! Lite som Virtual Reality men ännu kraftfullare! Lev detta liv som du är i ett TV-spel! Players are artists who create their own reality within the game! The way you play the game of life is completely up to you. Everything condenses infinitely within you in your own universe. Hur ska du spela? Vi är i centret av vårt egna Universum, samtidigt en del av hela Universum. Det finns helt enkelt obegränsade med möjligheter med Law of Attraction och den Holografiska principen!
Vilken Holo-City vill du själv skapa? CYBERPUNK FUTURE!

--
ROBO-COP FAN FICTION BY TEGEDAO OF COURSE

In the heart of Old Detroit, a city transformed, the night sky shimmered with the iridescent glow of a thousand holographic billboards, painting the dark horizon with vibrant hues of a cyberpunk dreamscape. This was a city reborn from the ashes of its former self, now teeming with the pulse of advanced technology and a veneer of neon elegance. But beneath this facade of progress, the heart of Detroit still beat with the age-old rhythm of crime and corruption. 
It was in this juxtaposition of future and decay that RoboCop, the legendary part-man, part-machine, stood as a bastion of justice. Clad in his iconic, metallic armor, he was a symbol of an era where law and order were maintained by the most unyielding of guardians. His mechanical eyes, cold and calculating, scanned the labyrinthine streets below, searching for the pulse of malevolence in the city he swore to protect. 
Old Detroit, now dubbed ‘Holo City’ for its extensive use of holographic technology, had become a playground for the ambitious and the ruthless. The city's transformation had attracted all manner of people seeking fortune and power, and with them came the inevitable rise of new threats. The latest and perhaps most formidable was a criminal mastermind known only as ‘The New Guy in Town’. Enigmatic, cunning, and ruthlessly intelligent, he had swiftly begun to weave a web of influence and fear throughout the city. 

The New Guy in Town was unlike any adversary RoboCop had faced before. His operations were elusive, his motives shrouded in mystery, and his identity a riddle wrapped in the enigma of Holo City’s neon-lit streets. His arrival heralded a new era of crime, one that threatened to engulf Detroit in its entirety. 
As the city’s neon heart throbbed with the electronic beat of a cyberpunk symphony, RoboCop patrolled its streets, an unwavering sentinel amidst the chaos. His mission was clear: to uphold the law and protect the innocent. But in this city of holographic illusions and shadows, the line between ally and enemy, truth and deception, was as blurred as the flickering images of the holograms themselves. 
Tonight, as RoboCop stood overlooking his city, a city caught in the throes of transformation and turmoil, he knew that the battle ahead would be unlike any he had faced. In the heart of Old Detroit, amidst the glowing signs and the digital dreams, a war was brewing—a war for the soul of a city. 
And RoboCop, the embodiment of law and order, would be at its forefront, facing the darkness with the unyielding light of justice. The stage was set, the players in motion, and the streets of Holo City would soon bear witness to a confrontation that would define the future of Detroit. In the neon glow, the legend continued. RoboCop, part man, part machine, all cop, was ready to face the New Guy in Town. The battle for Detroit’s soul had just begun. 
--
The Grandeur of Old Detroit's Transformation 

In the not-so-distant future, the city once known as Old Detroit stands reborn, a testament to human ingenuity and technological prowess. This city, now hailed as the Grand Holo City, emerges as a crown jewel of the cyberpunk era, a dazzling metropolis where the past's grit meets the future's glamour. Its transformation from a crumbling relic of industrialization to a beacon of neon and holographic innovation is a story of resilience, vision, and the unyielding human spirit. 
The metamorphosis began as a bold dream, a vision to reinvent a city plagued by economic decline and rampant crime. Visionary architects and tech moguls saw potential in the ruins, envisioning a place where advanced technology could coexist with human tenacity. They poured resources into Old Detroit, laying the foundation of what would become a cyberpunk utopia. 
The skyline of the Grand Holo City is a symphony of architectural wonders, where traditional buildings are augmented with cutting-edge technology. Skyscrapers adorned with holographic displays tower over the streets, their surfaces alive with vibrant advertisements and futuristic art. The fusion of old and new is seamless, creating a cityscape that is both nostalgic and forward-thinking.
The introduction of advanced technology has revolutionized every aspect of life in Holo City. Cybernetic enhancements have become commonplace, blurring the line between human and machine. The city’s infrastructure is powered by clean energy, and autonomous vehicles glide silently along the neon-lit streets. Holographic assistants and AI-driven services make life convenient, catering to the needs of a diverse and dynamic population. 
But not all that glitters is gold in the Grand Holo City. Beneath the shimmering surface lies an underbelly of inequality and corruption. The rapid advancement has created a chasm between the technologically enhanced elite and those who cling to the remnants of a more traditional existence. Cybercrime has evolved, becoming more sophisticated and dangerous, challenging the very fabric of this new society. 
In this world of contrast, where the future clashes with the remnants of the past, stands RoboCop, a symbol of law, order, and the enduring human spirit. He patrols the streets of Holo City, a guardian against the tide of crime and corruption. His presence is a reminder that amidst the sea of change, the fight for justice and morality remains constant. 
The Grand Holo City, with its awe-inspiring advancements and inherent challenges, is a mirror to humanity's aspirations and flaws. It represents the pinnacle of human achievement and the ongoing struggle to balance progress with principle. In this city of dreams and shadows, the story of RoboCop unfolds, a narrative that is as much about the city as it is about the hero who strives to protect it.

Thus begins the tale of "Shadows Over Neon Dreams", a saga that delves into the heart of a transformed Old Detroit, exploring the complexities and contradictions of a world where the future has arrived in a blaze of neon and holographic glory. 

HOLO CITY : LAW OF ATTRACTION!
(the english in this article is generated by Chat GPT)